[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2536003
ชื่อ: มิส  วราภรณ์    สุวรรณมณี
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 8 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2541  ป.ตรี  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2538  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนปิยมหาราชาลัย 2523  สามัญ  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 2520  สามัญ  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 งานประกันคุณภาพ
2558 งานประกันคุณภาพ
2558 งานประกันคุณภาพ
2558 งานประกันคุณภาพ
2558 งานประกันคุณภาพ
2557 งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ
2557 ครูประจำชั้น ปฐมวัย ๓/๓ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๓
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 งานประกันคุณภาพ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2556 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/2 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2556 งานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ
2556 งานประกันคุณภาพ
2556 งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ช่วยงานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ
2555 ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 งานสายปฐมวัย 1
2555 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 ช่วยงานประกันคุณภาพ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/5
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 2/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 หัวหน้างานหลักสูตร/ครูประจำชั้นปฐมวัยปีEP.2 ปฐมวัย 0 คำสั่งโรงเรียน
2551 หัวหน้างานหลักสูตรปฐมวัย/ครูประจำชั้นปฐมวัยปีEP.2 0
2550 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่2/2 0
2549 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่2/2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2549 โรงเรียนที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2549 - 11 พ.ค. 2549 12
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 17 พ.ค. 2549 - 18 พ.ค. 2549 12
- การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 มิ.ย. 2549 6
- คุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 ก.ค. 2549 6
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ก.ค. 2549 1
- การเต้นลีลาศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 ส.ค. 2549 1
- สิทธิมนุษยชน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 24 ก.ย. 2549 6
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2549 วิเคราะห์มาตราฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 22 ต.ค. 2549 - 23 ต.ค. 2549 12
- การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ธ.ค. 2549 1
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.พ. 2549 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 - 11 พ.ค. 2550 12
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2550 1
- สงบใจในพระธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 ก.ย. 2550 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2550 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- โยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- คอมพิวเตอร์ ระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- ตรวจประเมินภายใน (BSG)โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ
- คอมพิวเตอร์ระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- เทคนิคก่วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับปฐมวัย โรงแรมปัจดารา 12
- อบรมวิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- อบรมเทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- อบรมจิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแบบเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14
- อบรมนาฏศิลป์ อาคารสุรสัมมนาคาร มทส. 14
- การให้บริการด้วยใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การอบรมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- การรำศรีโคตรบูรณ์และการห่มผ้าสไบแบบต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 02 ก.ย. 2553 - 03 ก.ย. 2553 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ภาษาอังกฤษ ประเทศอินเดีย
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
- โยคะ และการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2550 543  รางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับปฐมวัย ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณธเซนต์คาเบรียล  ประกาศนียบัตร
2  2551 543  รางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับปฐมวัย ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณธเซนต์คาเบรียล  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2550  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 122 22 77 22 543

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/1   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)