[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2536002
ชื่อ: มิส  รุ่งอรุณ    สุขชัย
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 11 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (4)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2540  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  ใบรายงานผลการศึกษาและใบปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2537  อ.ศศ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  
3    โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 2534  ม.6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานอภิบาล 2562-งานบริหารฝ่าย สำนักผู้อำนวยการ
2562 งานอภิบาล 2562-งานอภิบาล
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2562 งานอภิบาล 2562-สำนักผู้อำนวยการ
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/2 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย.
2557 ครูประจำชั้น ปฐมวัย ๓/๒ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๓
2557 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 ประธานกรรมการ งานนิเทศภายใน
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
2557 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
2556 หัวหน้างานวิชาการ ระดับปฐมวัย งานวิชาการ - ปฐมวัย
2556 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/1 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2556 หัวหน้างานวิชาการ งานวิชาการปฐมวัย
2556 หัวหน้าแผนกปฐมวัย / งานวิชาการ แผนกปฐมวัย/
2556 หัวหน้าแผนกปฐมวัย แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2556 หัวหน้างานวิชาการ แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2555 ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 งานสายปฐมวัย 3
2555 หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย งานวิชาการปฐมวัย
2555 หัวหน้างานวิชาการ แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้างานวิชาการ ปฐมวัย แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/3
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูประจำชั้น / หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย ปฐมวัยปีที่3/1 0 คำสั่งอสช. ที่ 78/2555
2554 ครูประจำชั้น/หัวหน้างานวิชาการ ปฐมวัยปีที่3/3-ปฐมวัย 0
2553 ครูประจำชั้น/หัวหน้างานวิชาการ ปฐมวัยปีที่3/3-ปฐมวัย 0
2552 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่3/3 0
2551 ครูประจำชั้น อ.3 0
2550 ครูประจำชั้น อ.3 0
2550 หัวหน้างานหลักสูตร ปฐมวัย 0
2549 ครูประจำชั้น อ.3 0
2549 หัวหน้างานวิชาการ ปฐมวัย 0
2548 ครูประจำชั้น อ.3 0
2548 หัวหน้าแผนกกิจกรรม อนุบาล 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 Technology in Teaching and Learning โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2549 - 11 พ.ค. 2549 12
- การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 พ.ค. 2549 6
- การประชุมงานอภิบาลในโรงเรียน อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 23 มิ.ย. 2549 12
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีม 15 ก.ค. 2549 6
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ก.ค. 2549 1
- การเต้นลีลาศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 ส.ค. 2549 1
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ก.ย. 2549 1
- วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอกรอบที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ต.ค. 2549 - 22 ต.ค. 2549 12
- เขียนแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2550 โรงแรมต้นน้ำลำตะคลอง 11 พ.ย. 2549 - 12 พ.ย. 2549 12
- การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 08 ธ.ค. 2549 1
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ก.พ. 2550 1
- ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 10 พ.ค. 2550 - 11 พ.ค. 2550 12
- ตลาดนัดการจัดการความรู้ 4 ภูมิภาค โรงแรมนภาลัย 07 ก.ค. 2550 - 08 ก.ค. 2550 12
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 ก.ค. 2550 1
- การพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับทีมแกนนำ โรงแรมบ้านเชียง 07 ต.ค. 2550 - 09 ต.ค. 2550 18
- ค่านิยม ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 ต.ค. 2550 6
- การจัดองค์กรการเรียนรู้ จ.กรุงเทพมหานคร 31 พ.ค. 2551 6
- เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการผลิตสื่อปฐมวัย ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 07 มี.ค. 2552 - 08 มี.ค. 2552 12
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 14 พ.ค. 2552 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2552 2.30
- สนทนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 มิ.ย. 2552 1
- การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 21 ก.ค. 2552 1
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 ก.ค. 2552 1
- Service Mind โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 ต.ค. 2552 1
- การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ต.ค. 2552 - 08 ต.ค. 2552 12
- การศึกษาเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 ต.ค. 2552 6
- กิจกรรมโยคะ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 ม.ค. 2553 1
- เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์เดอ มงฟอร์ต จ.กรุงเทพมหานคร 19 มี.ค. 2553 - 21 มี.ค. 2553 18
- วิธีการและแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3รายวิชา จ.นนทบุรี 27 เม.ย. 2553 6
- การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 6
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- แนวทางการปฏิบัติงานตามรายมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพปี 2554 จ.นครราชสีมา 13 ธ.ค. 2553 6
- ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 09 มี.ค. 2554 6
- การประกันคุณภาพภายใน จ.นครราชสีมา 21 มี.ค. 2554 6
- การพัฒนาสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ จังหวัดนครราชสีมา 21 เม.ย. 2554 6
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 12
- Internet Security Awareness and Maintenance Course อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การจัดการองค์ความรู้ knowledge Management โรงเรียนเทศบาล 4
- กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กลำปาง
- Bangkok Kids Learning Expo 2009 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
- มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- งานกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  5 ต.ค. 2553  ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ
2  10 ก.พ. 2554  ครูดีเด่นระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
3  15 ส.ค. 2545  ชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอนดีเด่นประจำโรงเรียน  เกียรติบัตร
4  15 ส.ค. 2545  รางวัลชมเชย งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำโรงเรียน  เกียรติบัตร
5  15 ส.ค. 2545  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  เกียรติบัตร
6  15 ส.ค. 2545  รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน (ประจำโรงเรียน)  เกียรติบัตร
7  15 ส.ค. 2545  รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอน (ประจำโรงเรียน)  เกียรติบัตร
8  16 ม.ค. 2544  ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัยของชมรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  เกียรติบัตร
9  16 ม.ค. 2548  ครูดีศรีโคราชระดับเหรียญทอง  เกียรติบัตร
10  16 ม.ค. 2554  ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากคุรุสภา  เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ
11  21 พ.ย. 2552  รางวัลชมเชย ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเภท ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  เกียรติบัตร
12  2544 543  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียน ระดับปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร
13  28 เม.ย. 2547  ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเภท ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา  เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2548  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 122 22 74 3 ธ.ค. 2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 3/2   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 ไอศครีมไม่ง้อตู้เย็น 10 ก.ค. 2561
 เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน 17 ส.ค. 2561
 ภาษาโคราช 26 พ.ย. 2561
• โพสต์ภาพ : (3)
ภาษาโคราช26 พ.ย. 2561
เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน17 ส.ค. 2561
ไอศครีมไม่ง้อตู้เย็น10 ก.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
เรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียน17 ส.ค. 2561
ไอศครีมไม่ง้อตู้เย็น10 ก.ค. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)