[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2535004
ชื่อ: มิส  ปทุมพร    มีหิรัญ
ฉายา: -เล็ก
อายุงาน: 26 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2538  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตร
2    วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี 2522  ปกศ.สูง  ประกาศนียบัตร
3    รร.บุญวัฒนา 2520  มัธยมศึกษาปีที่ 5  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอน English Program 2562-งานบริหารแผนก English Program
2561 English Program 2561-งาน English Program
2560 งาน English Program งาน English Program_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น EP ป.1 งาน English Program_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น ป.1 EP งานระดับชั้น
2557 ครูประจำชั้น EP ป.1 งาน English Program
2556 ครูประจำชั้น ป.1 งานวิชาการ - English Program
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครุประจำชั้น EP.P1 , ครูผู้สอน ชั้น EP.P1 0
2554 ครูประจำชั้น EP.P1 ,ครูผู้สอน ชั้น EP.P1 0
2553 ครูประจำชั้น EP.P1 ,ครูผู้สอน ชั้น EP.P1 0
2552 ครุประจำชั้น EP.P1 , ครูผู้สอน ชั้น EP.P1 0
2551 ครูประจำชั้น EP.P1 0 สลิปเงินเดือน
2550 ครูประจำชั้น EP.P1 0 สลิปเงินเดือน
2549 ครูประจำชั้น EP.P1 0 สลิปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30
- การอบรมเขียนแผนการสอนและเทคนิคการสอน st.louis meeting room 6
- การอบรมวิจัยเพื่อกาพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิภาคเรียน/2552 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 9
- การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอัสสัมชัญ 1
- รู้คิดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่รู้คิดผลิตสื่อนวัตกรรม สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ห้องประขุมโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 12
- อบรมการเตรียมการคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 3 ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- อบรมการจัดการเรียนร้เพื่อพัฒนาการคิดและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- " Basic Phonice and Spelling " St.Charles Meeting Room 2
- การใช้โปรแกรมบริหารจัดการระบบSwis ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1
- อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12
- การสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนสุชาดา วังน้ำเขียว 05 มี.ค. 2555 - 07 มี.ค. 2555 12
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ห้องคอมพิวเตอร์3อาคารสิรินธรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 07 ก.ย. 2556 - 08 ก.ย. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   2561-งาน English Program,   2561-งาน English Program,   2561-งานระดับชั้น,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   งานวิชาการ - English Program,   2561-งาน English Program
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง English Program   สังกัด 2561-งาน English Program

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)