[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2535001
ชื่อ: มิส  สร้อยเพทาย    อุรสาห์ศิลป์
ฉายา: ปุ๋ม
อายุงาน: 26 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549  ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต วิชาเอก ปฐมวัยศึกษา  ใบมหาปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2538  ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก บริหารการศึกษา  ใบปริญญาบัตร
3    วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2531  อนุปริญญาตรี วิชาเอก ประถมศึกษา  ใบประกาศนียบตัร
4    โรงเรียนมารีย์วิทยา 2523  มัธยมศึกษาตอนปลาย แผน วิทย์  ใบประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2562-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2562 งานหลักสูตรการสอน 2562-แผนกปฐมวัย/
2561 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/5 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 งานหลักสูตรการสอน 2561-งานหลักสูตรการสอน
2561 งานหลักสูตรการสอน 2561-แผนกปฐมวัย/2561-สำนักผู้อำนวยการ
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย / งานหลักสูตรการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานหลักสูตรการสอน งานหลักสูตรการสอน_ปีการศึกษา2560
2560 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย/งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 งานหลักสูตรการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2559 งานหลักสูตรการสอน งานหลักสูตรการสอน_ปีการศึกษา2559
2559 งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 งานหลักสูตรการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน งานหลักสูตรการสอน
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน
2558 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน
2558 งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย.
2557 ครูประจำชั้น ปฐมวัย ๓/๕ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๓
2557 งานหลักสูตรการสอน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2557 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตรการสอน
2557 รองประธานกรรมการ งานนิเทศภายใน
2557 หัวหน้างานหลักสูตรการสอน ฝ่ายปฐมวัย
2556 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/5 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2555 หัวหน้าสายปฐมวัย 3 งานสายปฐมวัย 3
2555 ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 งานสายปฐมวัย 3
2555 หัวหน้าสายปฐมวัย 3 แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2555 หัวหน้าสาย ปฐมวัย 3 แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/5
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/5 2553 คำสั่งแต่งตั้ง 2553
2552 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/5 2552 คำสั่งแต่งตั้ง 2552
2551 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/5 2551 คำสั่งแต่งตั้ง2551
2550 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/5 2550 คำสั่งแต่งตั้ง 2550
2549 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 3/1 2549 คำสั่งแต่งตั้ง 2549

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การฝึกโยคะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
- Pre-Seminar English Workshop โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 30
- การพัฒนาประสิทธิภาพและตัวชี้วัดในการทำงาน รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12
- การทำงานเป็นทีมค่ายผู้นำครู รุ่นที่ 1 รีสอร์ตทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 45
- ดนตรี เพลง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สถาบันมาตรฐานการศึกษาแม็ค 6
- การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การนิเทศการสอนโดยใช้โครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยแผนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 60
- การอบรมระบบ SWISS ห้อง Computer 2 09 ก.ค. 2553 1

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานหลักสูตรการสอน,   2561-งานหลักสูตรการสอน,   2561-งานหลักสูตรการสอน,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย,   2561-งานหลักสูตรการสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานหลักสูตรการสอน   สังกัด 2561-แผนกปฐมวัย
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/5   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง งานหลักสูตรการสอน   สังกัด 2561-งานหลักสูตรการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)