[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2524001
ชื่อ: มิส  วราพร    เจริญวัฒนากุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 38 ปี 0 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2545  ปวค.  ใบวุฒิบัตร
2    วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2530  ศศบ.  ใบปริญญาบัตร
3    วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2527  อนุปริญญา  ทรานสคริป
4    โรงเรียนศิริวิทยากร 2521  สามัญ  ใบวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูประจำชั้น บริบาล 3 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
2560 ครูประจำชั้น บริบาล 2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2560
2559 ครูประจำชั้น บริบาล 1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย_ปีการศึกษา2559
2558 ครูประจำชั้น ปฐมวัย 2/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒
2558 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๒
2557 ครูประจำชั้น ปฐมวัย ๒/๑ งานระดับชั้น ปฐมวัย ๒
2557 กรรมการ งานหลักสูตรการสอน
2557 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2557 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
2557 กรรมการ งานนิเทศภายใน
2557 กรรมการ งานสื่อการสอน
2557 หัวหน้าระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒ ฝ่ายปกครอง
2556 ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ 2/4 งานวิชาการ - ปฐมวัย
2555 ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 งานสายปฐมวัย 1
2552 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
2551 ครูผู้ช่วย อนุบาล 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครผ้สอน ปฐมวัย 1/5 0
2554 หัวหน้าสาย ปฐมวัยปีที่ 1 2524 ใบสริปเงินเดือน
2553 ครูผู้สอน/หัวหน้ากิจกรรม ปฐมวัย 2553 ใบสริปเงินเดือน
2552 ครูผู้สอน/หัวหน้ากิจกรรม ปฐมวัย 2552 ใบสรปเงนเดือน
2551 ครูผู้สอน / หัวหน้างานกิจกรรม ปฐมวัย 2550 ใบสริปเงินเดือน
2550 ครูผู้ช่วย / หัวหน้างานกิจกรรม ปฐมวัย 2550 ใบสริปเงินเดือน
2549 ครูผู้สอน / หัวหน้างานกิจกรรม ปฐมวัย 2549 ใบสริปเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 11 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2558 14
- จิตวิทยาภาวะผู้นำก้าวสู่ความเป็นเลิศทางนักบริหาร โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 36
- การสอนดนตรี การเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมองและกระบวนการคิด โรงแรมแกลลี่ไวท์ จังหวัดนครราชสีมา 16
- จิตวิทยาการพฒนาเด็กออทิสติก โรงพยาบาลมหาราช 8
- วิจัยเพื่อการพัฒนา ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา 3 ชม.
- อบรมหลักสูตร เทคนิคการออกข้อสอบตามสภาพจริง ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- การให้บริการด้วยใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1
- การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 6
- การอบรมการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12 พ.ค. 2553 - 12 พ.ค. 2553 3
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 13 พ.ค. 2553 - 14 พ.ค. 2553 12
- Basic Phonics Spelling โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 18 มิ.ย. 2553 - 18 มิ.ย. 2553 2
- การใช้ระบบswiss ห้องคอมพิวเตอร์ 2 09 ก.ค. 2553 1
- การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ห้องคอมพิวเตอร์1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 06 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 12
- อบรมศิลปอนุบาลนิทานสนุก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มี.ค. 2555 6
- อบรมการประเมินและวัดผลตามสภาพจริง สวนสุชาดารีสอร์ท 10 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 12
- อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2555 - 03 มิ.ย. 2555 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- กิจกรรมโยคะและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
- การเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนทักษะกระบวบการจัดการเรียนรู้ ร.ร. ลำปลายมาศพัฒนา
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
2  16 ก.ค. 2554  ครูดีเด่นคุรุสภา  เกียรติบัตร
3  0 543  ครูดีศรีโคราช  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   2562-งานบริหาร แผนกปฐมวัย,   2562-งานบริหาร แผนกปฐมวัย,   2562-งานบริหาร แผนกปฐมวัย,   2562-งานบริหาร แผนกปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย,   งานวิชาการ - ปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)