[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2523001
ชื่อ: มาสเตอร์  ราชินทร์    ประสิทธิ์
ฉายา: -
อายุงาน: 38 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2529    
2    วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคาม 2523  ปกศ.สูง  
3    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2521  มศ.5  
4    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2519  มศ.3  
5    โรงเรียนรัตโนภาส 2513  ป.4  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 งานรักษาความปลอดภัย
2561 งานเอกสาร / สารบรรณ 2561-งานบริหารแผนกปกครอง
2561 งานรักษาความปลอดภัย 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2560
2560 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย_ปีการศึกษา2560
2560 งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2560
2559 งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2559 งานสวัสดิภาพ งานสวัสดิภาพ_ปีการศึกษา2559
2559 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย_ปีการศึกษา2559
2559 งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง_ปีการศึกษา2559
2558 งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 งานสวัสดิภาพ งานสวัสดิภาพ
2558 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย
2558 งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง.
2557 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย งานสวัสดิภาพ/งานรักษาความปลอดภัย
2557 งานสวัสดิภาพ / งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง
2556 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย
2556 งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง
2555 งานนิเทศภายใน งานนิเทศภายใน
2555 ช่วยงานพยาบาล งานอนามัย
2555 ช่วยงานพยาบาล/งานเดินนิเทศการสอน ฝ่ายบริการ
2555 งานพยาบาล ฝ่ายบริการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 งานดูแลก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2552
2551 งานนิเทศการสอน 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2551
2550 งานอาคารสถานที่ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2550
2549 หัวหน้างานอาคารสถานที่ 0 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ปี 2549

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ร.ร.ที่พึงประสงค์ในสมัยโลกาภิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 12
- วิจัยเพื่อการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการที่ประทับใจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3
- จิตวิทยาวัยรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง,   2561-งานสวัสดิภาพ,   2561-งานสวัสดิภาพ,   2561-งานรักษาความปลอดภัย,   2561-งานรักษาความปลอดภัย,   2561-งานรักษาความปลอดภัย,   2561-งานบริหารแผนกปกครอง
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานรักษาความปลอดภัย   สังกัด 2561-ฝ่ายกิจการนักเรียน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง งานเอกสาร / สารบรรณ   สังกัด 2561-งานบริหารแผนกปกครอง

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)