หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
245/2562       การประชุมนักเรียนประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
244/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
243/2562       กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ      
241/2562       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งอัตรากำลังพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562      
240/2562       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562      
239/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านธารปราสาท ประจำปีการศึกษา 2562      
238/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
237/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโลกทั้งใบยกให้คนชรา      
235/2562       กิจกรรมจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.6      
233/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      
232/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562      
231/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกิจกรรม Thai English Camp ปีการศึกษา 2562      
230/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2562      
229/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครู พ.ศ.2562      
227/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีทำบุญตักบาตร ฉลอง 52 ปี การสถาปนาโรงเรียน      
226/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
225/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562      
224/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562      
223/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
222/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562      
221/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
220/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ      
219/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562      
218/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
217/2562       Mid-term Examination Schedule Semester 1 Academic Year 2019      
216/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
215/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ      
213/2562       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา      
212/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดโฟล์คซอง      
210/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
209/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562      
208/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562      
206/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้องเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
205/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10      
204/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      
203/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
202/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บผลงานนักเรียนและประกวดแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ป.1-3 ปีการศึกษา 2562      
201/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562      
200/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
199/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บผลงานนักเรียนและประกวดแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ป.4-6 ปีการศึกษา 2562      
198/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
197/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมว้นอาสาฬหบูชาและว้ันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
196/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร      
194/2562       แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย      
193/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียนดี ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
191/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 15 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10      
190/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      
189/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย      
188/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
187/2562       แต่งตั้งคระกรรมการงานลานกีฬา ACN เพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2562      
186/2562       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2562      
185/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
184/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562      
183/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
182/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
181/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
180/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562      
179/2562       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562      
178/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
177/2562       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู ปีการศึกษา 2562      
176/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2562      
173/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
172/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิค ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
171/2562       การจัดนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
170/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)      
168/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
167/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสีขาว การเดินรณรงค์ต้านยาสเพติด      
166/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเสกอาคารเซนต์แอนนา (หอพักนักเรียนประจำหญิง)      
165/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
164/2562       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
163/2562       แต่งตั้งกรรมการดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
162/2562       แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
161/2562       แต่งต้้งคณะกรรมการงานผู้ปกครองช่วยสอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
160/2562       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562      
159/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่าวัตถุดิบในการจัดทำเบเกอรี่ ปีการศึกษา 2562      
158/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อและประกอบอาหารนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2562      
156/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารรับรองแขกภายนอกในกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2562      
153/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน      
152/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต สังคม ประจำปีการศึกษา 2562      
151/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562      
150/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน      
149/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
148/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562      
147/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาท้องถิ่นโคราช      
146/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ ACN วิชาการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      
145/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ ACN วิชาการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562      
143/2562       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
142/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562      
141/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจค้น/การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน      
140/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน      
139/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร/นิตยสาร/หนังสือทั่วไป/หนังสือพิมพ์ ปีการศึกษา 2562      
137/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรายเดือน ปีการศึกษา 2562      
135/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิต และเสริมสร้างคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562      
134/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู      
133/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อจัดจ้าง      
131/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง่านเวรประจำวันสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562      
130/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562      
129/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อัสสัมชัญรวมใจ ยิ้มไหว้ทักทายกัน ปีการศึกษา 2562      
128/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สภานักเรียนกับความสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2562      
127/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Activity for ACN ปีการศึกษา 2562      
126/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แข่งขันกีฬาสี ACN GAMES      
125/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา 2562      
124/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมตามรอยย่าโม ประจำปีการศึกษา 2562      
123/2562       การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      
120/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
115/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน      
114/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพบุคลากร      
113/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ปีการศึกษา 2562      
112/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
111/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียนหนังสือและบัญชีห้องสมุด ปีการศึกษา 2562      
110/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562      
109/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562      
107/2562       ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      
106/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562      
104/2562       การจัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน      
102/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลิตเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2562      
101/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมด้านสื่อลามก อนาจาร และการพนัน      
100/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561      
099/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562      
098/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจัดซื้อและจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562      
097/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562      
096/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
095/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกการเงิน ประจำปีการศึกษา 2562      
094/2562       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ วันเปิดกองลูกเสือ-เนครนารี ประจำปีการศึกษา 2562      
093/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ประจำปีการศึกษา 2562      
090/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562      
089/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่โครงสร้างและพื้นฐานอาคาร ประจำปีการ      
088/2562       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันแผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
087/2562       การปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมยามเช้าแผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2562      
086/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์ ปีการศึกษา 2562      
085/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับปฐมวัย      
084/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไว้ครูระดับปฐมวัย      
083/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562      
082/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562      
081/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2562      
080/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562      
079/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562      
078/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2562      
077/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562      
076/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2562      
075/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2562      
074/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562      
073/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562      
072/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษายี ประจำปีการศึกษา 2562      
071/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562      
070/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562      
069/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562      
068/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      
067/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
066/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปีการศึกษา 2562      
065/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา      
064/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
063/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562      
062/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562      
061/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานชมรม ประจำปีการศึกษา 2562      
060/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562      
059/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562      
058/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน อาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562      
057/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562      
056/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกิจกรรมภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2562      
055/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562      
054/2562       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562      
053/2562       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรมขวัญและกำลังใจพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562      
051/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2562      
050/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562      
049/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2562      
048/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2562      
047/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสระว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562      
046/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
045/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานยานพาหนะ ประจำปีการศึกษา 2562      
044/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562      
043/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2562      
042/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกอาคารสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562      
041/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562      
040/2562       การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562      
039/2562       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562      
038/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562      
037/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562      
036/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
035/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      
034/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562      
033/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
032/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมิสซา ปีการศึกษา 2562      
031/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานอภิบาล ประจำปีการศึกษา 2562      
030/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562      
029/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2562      
028/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2562      
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกธุรการ ประจำปีการศึกษา 2562      
026/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2562      
025/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย      
024/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
023/2562       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 0-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2562      
022/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานปกครองแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
021/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกาิจกรรมแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
020/2562       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
019/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
018/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรใหม่      
017/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2562      
016/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562      
015/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562      
014/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562      
013/2562       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562      
012/2562       แต่งตั้งอัตรากำลังพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562      
011/2562       Working Loads of Modern Language Program Primary 1-6 and Secondary 1-3 teachers for the 2019 academic year      
010/2562       Working Loads of English Program Secondary 1-3 teachers for the 2019 academic year      
009/2562       Working Loads of English Program Primary 1-6 teachers for the 2019 academic year      
008/2562       แต่งตั้งหน้าที่ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562      
007/2562       แต่งตั้งหน้าที่ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562      
006/2562       แต่งตั้งหน้าที่ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562      
005/2562       แต่งตั้งหน้าที่ครูระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562      
004/2562       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลหอพักนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562      
003/2562       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562      
002/2562       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562      
001/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562