หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
178/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน      
175/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561      
170/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
164/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอหารเสริม(นม) โรงเรียน      
163/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
162/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บผลงานนักเรียนและประกวดแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระดับ ป.1-3 ปีการศึกษา 2561      
161/2561       แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน "ACN GAME"      
154/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียนดี ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
153/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานแผนกการเงินของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
152/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
149/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาท้องถิ่นโคราช ปีการศึกษา 2561      
148/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
147/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อและประกอบอาหารนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
145/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารรับรองแขก ในกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2561      
144/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารครูและพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
143/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2561      
142/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ปีการศึกษา 2561      
141/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดจำหน่ายอาหาร/เบเกอรี่ ปีการศึกษา 2561      
140/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารว่างนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
139/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
138/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ปีการศึกษา 2561      
134/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561      
133/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานอภิบาล ปีการศึกษา 2561      
131/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561      
130/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวรประจำวันสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
126/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Activity for ACN ปีการศึกษา 2561      
125/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
124/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2561      
123/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561      
122/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน ปีการศึกษา 2561      
119/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา      
118/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลานกีฬา ACN เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
117/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
116/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
115/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
114/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางกีฬาและทีมเชียร์ลีดเดอร์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
112/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิค ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
111/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศสังคมศึกษาฯ (ธรรมะในห้องเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561      
110/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู ปีการศึกษา 2561      
109/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
108/2561       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานขวัญและกำลังใจพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
107/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยานพาหนะ ปีการศึกษา 2561      
105/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
104/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสระว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2561      
103/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสุขอนามัย ปีการศึกษา 2561      
102/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561      
101/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561      
100/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561      
099/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561      
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลิตเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2561      
096/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560      
095/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู      
094/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
093/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูใหม่ชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
092/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและซ่อมบำรุงที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561      
091/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารมั่นคงและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2561      
090/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
089/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
088/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561      
087/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม      
084/2561       การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน      
083/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
082/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561      
081/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561      
080/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานนักศึกษาวิชาทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561      
079/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประจำปีการศึกษา 2561      
078/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561      
077/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ปีการศึกษา 2561      
076/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561      
074/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      
072/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561      
071/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561      
070/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2561      
069/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกธุรการ ประจำปีการศึกษา 2561      
068/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2561      
067/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      
066/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด      
064/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561      
063/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561      
062/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานชมรม) ประจำปีการศึกษา 2561      
061/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
060/2561       การปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมยามเช้า ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
059/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
058/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
057/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561      
056/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2561      
055/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดุแลและบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
054/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
053/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
052/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสื่อการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
051/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนิเทศภายในฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
050/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
049/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
048/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
047/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
046/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
044/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      
043/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561      
042/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561      
041/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2561      
040/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
039/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
038/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2561      
037/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561      
036/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561      
035/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2561      
034/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561      
033/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561      
032/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561      
031/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561      
030/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561      
029/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
028/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561      
027/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561      
026/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561      
025/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
024/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
023/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปีการศึกษา 2561      
022/2561       การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561      
021/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561      
020/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
019/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ปรจำปีการศึกษา 2561      
018/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานจัดซื้อและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
017/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ปรจำปีการศึกษา 2561      
016/2561       แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ      
015/2561       การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
014/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
013/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องทำงาน ปีการศึกษา 2561      
012/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561      
011/2561       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
010/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
009/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
008/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
007/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
006/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
005/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
004/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
003/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561      
002/2561       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
001/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
001/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561