หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
188/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
182/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู ปีการศึกษา 2560      
181/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2560      
180/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกาษ      
179/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการให้บริการสระว่ายน้ำ      
178/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันความสามารถพิเศษ To Be Number One Got Talant      
177/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน To Be Number One Singing Contest      
176/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ การประกวด Mr. & Miss To Be Number One      
175/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาท้องถิ่นโคราช ปีการศึกษา 2560      
174/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก ระดับปฐมวัย      
172/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน ปีการศึกษา 2560      
171/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องการของผู้ใข้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
170/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2560      
169/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียนหนังหสือและบัญชีห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
168/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน      
166/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ประจำปีการศึกษา 2560      
165/2560       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานขวัญและกำลังใจพนักงาน ปีการศึกษา 2560      
163/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ ปีการศึกษา 2560      
162/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปรับปรุงเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเห็ด/สวนวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560      
160/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมประหยัดอดออมระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
159/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
158/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
157/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
154/2560       งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตและพิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560      
153/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560      
152/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ปีการศึกษา 2560      
151/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร-นิตยสาร ปีการศึกษา 2560      
150/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรายเดือน ปีการศึกษา 2560      
149/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวรประจำวันสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
148/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
147/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อัสสัมชัญรวมใจ ยิ้มไหว้ทักทายกัน ปีการศึกษา 2560      
146/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สภานักเรียนกับความสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2560      
145/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Activity for ACN ปีการศึกษา 2560      
141/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
140/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560      
139/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560      
135/2560       การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      
133/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกวดป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติด และคำขวัญต่อต้านยาเสพติด      
131/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560      
130/2560       การปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมยามเช้า ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
129/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
128/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูใหม่ชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
127/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิภาพ อบรมนักเรียน      
126/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดบริการอาหารครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560      
125/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ประจำปีการศึกษา 2560      
124/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดบริการอาหารครูและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560      
123/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดบอร์ดความรู้โภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2560      
122/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดจำหน่ายอาหาร/เบเกอรี่ ปีการศึกษา 2560      
121/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดซื้อและประกอบอาหารนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560      
120/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารรับรองแขก ในกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2560      
119/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
118/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารว่างนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
116/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนสีขาว การเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด      
115/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560      
114/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม/แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
111/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย      
109/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน ปีการศึกษา 2560      
108/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      
106/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและซ่อมบำรุงที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560      
105/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกีฬา ปีการศึกษา 2560      
104/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2560      
103/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560      
102/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560      
101/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2560      
100/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ปีการศึกษา 2560      
099/2560       แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ACN GAMES      
096/2560       การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน      
095/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมครู      
094/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
093/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิค ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
092/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
091/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
090/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
089/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางกีฬาและทีมเชียร์ลีดเดอร์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
088/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
087/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลานกีฬา ACN เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
086/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานชมรม ประจำปีการศึกษา 2560      
085/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
084/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560      
083/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560      
082/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2560      
081/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560      
080/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560      
079/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560      
078/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ว้นเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560      
076/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการนั่งสมาธิ      
074/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อสมุดบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2560      
073/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
072/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560      
070/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
069/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560      
068/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560      
067/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานอภิบาล ปีการศึกษา 2560      
066/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
065/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
064/2560       การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560      
063/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2560      
062/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560      
061/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเข็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
060/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีต้อนรับ "ภราดาคมสันต์ หมูนคำ" ปีการศึกษา 2560      
059/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย      
058/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      
057/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสื่อการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
056/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนิเทศภายในฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
055/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
054/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนฝายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
053/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
052/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานหลักสูตรการสอนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
051/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
050/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
049/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานจัดซื้อและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      
048/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
047/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานแผนกการเงินของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
046/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560      
045/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
044/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560      
043/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสาสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
042/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560      
041/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560      
040/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560      
039/2560       การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560      
038/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559      
037/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
036/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2560      
035/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2560      
034/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
033/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2560      
032/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
031/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560      
030/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560      
029/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
028/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560      
027/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
026/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560      
025/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560      
024/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560      
023/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
022/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
021/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปีการศึกษา 2560      
020/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
019/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2560      
018/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560      
016/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560      
015/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องทำงาน ปีการศึกษา 2560      
014/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560      
013/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560      
012/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารฯ เพิ่มเตอม ปีการศึกษา 2560      
011/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2560      
010/2560       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
009/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 English Program ประจำปีการศึกษา 2560      
008/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 English Program ประจำปีการศึกษา 2560      
007/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
006/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
005/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
004/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
003/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
002/2560       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
001/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560