หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
413/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ACN สืบสานตำนานไทย"      
412/2561       การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
411/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสือ เครื่องแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 เมษายน 2562      
410/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณและงานเลี้ยงขอบคุณคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561      
409/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และวันผู้ปกครองพบครู      
408/2561       การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561      
407/2561       แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนักกรีฑา โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562      
406/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561      
405/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562      
404/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมทักษะความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
403/2561       Final Examination Semester 2 Academic Year 2018 (English Program)      
400/2561       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา      
398/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
397/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติด      
396/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561      
395/2561       แต่งตั้งบุคคากรปฏิบัติหน้าที่การจัดนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
393/2561       การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
391/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
390/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม พิธีกราบบูรพาจารย์และงานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
389/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
388/2561       แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      
387/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
386/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
385/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันตรุษจีน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
384/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยินดีบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561      
383/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561      
382/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และเชิดชูครูรางวัลครูนานปี      
381/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2561      
379/2561       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
378/2561       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3      
377/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
376/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประกาศการมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรและบุตรพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พุทธศักราช 2562      
375/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอดออมกับธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
374/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการออมสม่ำเสมอ ปีการศึกษา 2561      
373/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย      
372/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
371/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561      
369/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561      
368/2561       แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2562      
367/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ACN Night 2018      
366/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
365/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"      
364/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธํีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ      
363/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูแห่งชาติ      
362/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
361/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานวันเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
360/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวงดนตรีสากล      
359/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานสังสรรค์ปีใหม่นักเรียนประจำ ACN      
358/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Spelling Bee ปีการศึกษา 2561      
357/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
356/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดนตรีคีย์บอร์ดโชว์      
355/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม English Corner กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561      
354/2561       แต่งตสั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนประจำ      
353/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
352/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีและการแสดงภายนอก      
351/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561      
350/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสุนทรียภาพทางศิลปะ กิจกรรมประกวดนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2561      
349/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2018"      
348/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการค่ายพักแรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
347/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการค่ายพักแรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
346/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่บุคลากรครู-พนักงาน ACN ปีการศึกษา 2561      
345/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Young Guide ประจำปีการศึกษา 2561      
344/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
342/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
341/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
340/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า      
339/2561       English Program Academic Excellence Day (Impromptu Speech Competition Academic Year 2018      
338/2561       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา      
337/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันการศึกษาเอกชน      
336/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
335/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
334/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561      
333/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย      
332/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
331/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
330/2561       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561      
327/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
326/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
325/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
324/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ ACN ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561      
323/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561      
322/2561       การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561      
321/2561       แต่งตั้งบุคลากรโครงการสุนทรียภาพทางศิลปะ "การประกวดวาดภาพ" ปีการศึกษา 2561      
320/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการค่ายพักแรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561      
319/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมหนูน้อยดูดาวระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
318/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขัน"กีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561      
317/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกองทุนสะสมสวัสดิการพนักงาน(แก้ไข)      
316/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรม การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561      
315/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนในจังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561      
314/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561      
313/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ กลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
312/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
311/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561      
310/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนครนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561      
309/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบช่วยเหลือเด็ก ระดับปฐมวัย      
308/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันวิชาการ 2018"      
307/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561      
306/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีดภายใน "ACN GAMES 2018"      
305/2561       การแต่งตั้งบุคลากรดำเนินการแข่งขัน ACN Board Game # 7 และวันวิชาการ 2018      
304/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การทอดผ้าป่าการศึกษา เฉลิมพระเกียรติฯ      
303/2561       การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศึกษา      
302/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขี้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา      
301/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหาร/ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
300/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561      
299/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561      
298/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
297/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
296/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันผู้ปกครองพบครู      
295/2561       English Program Academic Excellence (Integrated Lesson)      
294/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา      
293/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562      
292/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดศาลาความรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561      
291/2561       อบรมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
290/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล) ปีการศึกษา 2561      
289/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
288/2561       การสัมมนาบุคลากรเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
287/2561       การสัมมนาผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561      
286/2561       Final Examination Semester 1 Academic Year 2018 (English Program)      
285/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมโลกสวยด้วยสีชอล์ค ประจำปีการศึกษา 2561      
284/2561       แต่งตั้งคระกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมบัญชีครัวเรือนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
283/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ      
282/2561       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา      
281/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
280/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
278/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน      
277/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
276/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
275/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้องเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
274/2561       แต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "Travel with Science"      
273/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรใหม่      
272/2561       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับการตรวจขั้นที่ 5 (ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล) ประจำปีการศึกษา 2561      
271/2561       แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรม Big Food Family ACN (อาหารเพื่อสุขภาพ)      
270/2561       การจัดกิจกรรมการแข่งขัขด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561      
269/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16      
268/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
267/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อจัดจ้าง      
266/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการหุ่นดีไม่มีขาย ประจำปีการศึกษา 2561      
265/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561      
264/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน      
263/2561       กิจกรรมจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.6      
262/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ งานเยาวชนแห่งชาติ      
261/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math entertainment camp #2018 ปีการศึกษา 2561      
260/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
259/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
257/2561       การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
256/2561       กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชการภายนอก งาน English Program      
255/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ปรเะจำปีการศึกษา 2561      
254/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโลกทั้งใบยกให้คนชรา      
253/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 14" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      
252/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561      
251/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดความถนัดทางอาชีพออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561      
250/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ติดตามผลนักเรียนจบ ม.3 และ ม.6      
249/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
248/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น (ระดับชั้น ป.1-ป.6)      
247/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
246/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 51 ปี วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
245/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและดูแลระเบียบวินัยนักเรียน English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
244/2561       การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน      
243/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
241/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
240/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
239/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธรรมะวัยใส ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
238/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมความรู้อยู่ที่บอร์ด ปีการศึกษา 2561      
237/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Social Study Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า ครั้งที่ 12) ประจำปีการศึกษา 2561      
236/2561       แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วม 4 ฝ่าย      
235/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561      
234/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดโฟล์คซอง      
233/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
232/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการแข่งขันภายนอก ปีการศึกษา 2561      
231/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561      
230/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูภายในโรงเรียน      
229/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรม A-Math ปีการศึกษา 2561      
228/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561      
226/2561       Intensive Review Course (Cambridge ESOL Examiation)      
225/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Thai Knowledge Camp ปีการศึกษา 2561      
224/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
223/2561       งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และพิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561      
222/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
221/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวััย      
220/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      
219/2561       การแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 9 "THE MALL KORAT LITTLE CHAMPION 2018      
218/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดป้ายนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
217/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      
216/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา      
215/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
214/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
213/2561       Mid-term Examination Semester 1 Academic Year 2018      
212/2561       การแต่งตั้งคณะกรมการประเมิน/พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
211/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิภาพ อบรมนักเรียน      
210/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด      
209/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
208/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
207/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคณิตคิดเร็ว      
206/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
205/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียนหนังสือและบัญชีห้องสมุด ปีการศึกษา 2561      
204/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561      
203/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร/นิตยสาร ปีการศึกษา 2561      
202/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
201/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
199/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561      
198/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ACN Morning Talk กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561      
197/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก 2018      
196/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561      
195/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการแหล่งเรียนรู้ดภายในจังหวัด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561      
194/2561       การจัดนิเทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
193/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
192/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
189/2561       การแต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน Hydroponic      
188/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนครนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
187/2561       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561      
186/2561       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
185/2561       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
184/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร      
183/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการให้บริการสระว่ายน้ำ      
182/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมการประกวด RECYCLE ประจำปีการศึกษา 2561      
181/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561      
180/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
179/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสายใยรักนอกรั้ว ปีการศึกษา 2561      
178/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน      
177/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมอ่านหนังสือเทิดพระเกียรติิ ปีการศึกษา 2561      
176/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน ปีการศึกษา 2561      
175/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561      
174/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะภายนอก      
173/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
172/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจัดป้ายนิเทศระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
171/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
170/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
169/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องเรียนดีเด่น ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
168/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาเรียนดี ระดับชั้นปฐมวัย      
166/2561       การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
165/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
164/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน      
163/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
162/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บผลงานนักเรียนและประกวดแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระดับ ป.1-3 ปีการศึกษา 2561      
161/2561       แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน "ACN GAME"      
160/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมตามรอยย่าโม ประจำปีการศึกษา 2561      
159/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
158/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
157/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3      
156/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการผู้ปกครองช่วยสอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
155/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561      
154/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียนดี ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
153/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานแผนกการเงินของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
152/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
150/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมว้นอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
149/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาท้องถิ่นโคราช ปีการศึกษา 2561      
148/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานหนูน้อยคนเก่ง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
147/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อและประกอบอาหารนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
146/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดบอร์ดความรู้โภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2561      
145/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารรับรองแขก ในกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2561      
144/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารครูและพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
143/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2561      
142/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ปีการศึกษา 2561      
141/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดจำหน่ายอาหาร/เบเกอรี่ ปีการศึกษา 2561      
140/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารว่างนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
139/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
138/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ปีการศึกษา 2561      
137/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรายเดือน ปีการศึกษา 2561      
136/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อการสอนของครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
135/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สื่อการสอนของครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
134/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561      
133/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานอภิบาล ปีการศึกษา 2561      
132/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Project approach ปีการศึกษา 2561      
131/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561      
130/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวรประจำวันสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
127/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สภานักเรียนกับความสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2561      
126/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Activity for ACN ปีการศึกษา 2561      
125/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
124/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2561      
123/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2561      
122/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน ปีการศึกษา 2561      
121/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
120/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจค้น/การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน      
119/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา      
118/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลานกีฬา ACN เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
117/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
116/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
115/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
114/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางกีฬาและทีมเชียร์ลีดเดอร์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
112/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิค ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
111/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศสังคมศึกษาฯ (ธรรมะในห้องเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561      
110/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู ปีการศึกษา 2561      
109/2561       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
108/2561       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานขวัญและกำลังใจพนักงาน ปีการศึกษา 2561      
107/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยานพาหนะ ปีการศึกษา 2561      
105/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
104/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสระว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2561      
103/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานสุขอนามัย ปีการศึกษา 2561      
102/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561      
101/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561      
100/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561      
099/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561      
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลิตเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2561      
096/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560      
095/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู      
094/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
093/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูใหม่ชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
092/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและซ่อมบำรุงที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561      
091/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารมั่นคงและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2561      
090/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
089/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
088/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561      
087/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม      
086/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561      
084/2561       การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน      
083/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
082/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561      
081/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561      
080/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานนักศึกษาวิชาทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561      
079/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประจำปีการศึกษา 2561      
078/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561      
077/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ปีการศึกษา 2561      
076/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561      
075/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมสวนสรรวรรณคดี) ปีการศึกษา 2561      
074/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      
072/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561      
071/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561      
070/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2561      
069/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกธุรการ ประจำปีการศึกษา 2561      
068/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2561      
067/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      
066/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด      
065/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมธนาคารความดี      
064/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561      
063/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561      
062/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานชมรม) ประจำปีการศึกษา 2561      
061/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
060/2561       การปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมยามเช้า ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561      
059/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
058/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
057/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561      
056/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2561      
055/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดุแลและบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
054/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
053/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
052/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสื่อการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
051/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนิเทศภายในฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
050/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
049/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
048/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
047/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
046/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561      
044/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      
043/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561      
042/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561      
041/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2561      
040/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
039/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
038/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2561      
037/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561      
036/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561      
035/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2561      
034/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561      
033/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561      
032/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2561      
031/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561      
030/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561      
029/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
028/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561      
027/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561      
026/2561       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561      
025/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
024/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
023/2561       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปีการศึกษา 2561      
022/2561       การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561      
021/2561       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561      
020/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
019/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ปรจำปีการศึกษา 2561      
018/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานจัดซื้อและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
017/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ปรจำปีการศึกษา 2561      
016/2561       แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ      
015/2561       การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
014/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
013/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องทำงาน ปีการศึกษา 2561      
012/2561       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561      
011/2561       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
010/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561      
009/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
008/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 English Program ประจำปีการศึกษา 2561      
007/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
006/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
005/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561      
004/2561       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561      
003/2561       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561      
002/2561       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
001/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561      
001/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561