หน้าคำสังโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
422/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ACN สืบสานตำนานไทย ตามรอยบุพเพสันนิวาส"      
421/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา Summer ปฐมวัย ประจำปี 2560      
420/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560      
419/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560      
418/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560      
417/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน SUMMER ปีการศึกษา 2560      
416/2560       การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560      
415/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และวันผู้ปกครองพบครู ชั้น ปฐมวัย1-ม.5      
414/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2561      
413/2560       การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
412/2560       การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2560      
411/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมบุคลากรครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
410/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      
409/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 50 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและครบรอบ 30 ปีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา      
407/2560       Final Examination Semester 2 Academic Year 2017      
406/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
405/2560       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา      
404/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
403/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอดออมกับธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      
402/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการออมสม่ำเสมอ ปีการศึกษา 2560      
401/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดการเก็บแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560      
400/2560       การจ้ดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
399/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
398/2560       โครงการครูจิตอาสา ปีการศึกษา 2560      
397/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561      
396/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
395/2560       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
391/2560       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3      
390/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
389/2560       English Program Academic Day (Integrated Lesson) Academic Year 2017)      
388/2560       การประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (รำลึกวิถีไทยชาวโคราช)      
386/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานอบรมทักษะความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
385/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสุนทรียภาพทางศิลปะ กิจกรรม ประกวดนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2560      
384/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดดนตรีสากล      
383/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
382/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการหุ่นดี ไม่มีขาย ประจำปีการศึกษา 2560      
381/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
380/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "OPEN HOUSE" หลักสูตร Gifted ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561      
379/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
378/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมความรู้อยู่ที่บอร์ด ปีการศึกษา 2560      
377/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีกราบบูรพาจารย์และงานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
376/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบภายใน)      
375/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560      
374/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Young Guide ประจำปีการศึกษา 2560      
373/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
372/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560      
371/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย      
370/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560      
369/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเสียงใสสู่ดวงดาว      
368/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันครู ครั้งที่ 62"      
366/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูแห่งชาติ      
365/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"      
364/2560       แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนักกีฬาช้างเผือกบาสเกตบอล ปีการศึกษา 2561      
363/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560      
362/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
361/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560      
360/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561      
359/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560      
358/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับและจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
357/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
356/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปันรักปันน้ำใจ ปีการศึกษา 2560      
355/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานวันเด็ก ระดับปฐมวัย      
353/2560       English Program Academic Day (Impromptu Speech Competition Academic Year 2017)      
352/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560      
351/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยินดีบัณฑิตน้อยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560      
350/2560       แต่งตั้งบุคลากรโครงการสุนทรียภาพทางศิลปะ การประกวดวาดภาพ ปีการศึกษา 2560      
348/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560      
347/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 ฉลองครบรอบ 50 ปี"      
346/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "50 ปี ราตรี ACN สัมพันธ์"      
345/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหนูน้อยดูดาวระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
344/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
343/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
342/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
341/2560       Mid-term Examination Semester 2 Academic Year 2017      
340/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา      
339/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันการศึกษาเอกชน"      
338/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ของบุคลากรครู และพนักงาน ACN ปีการศึกษา 2560      
337/2560       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา      
336/2560       การแต่งตั้งคณะกรรกมาดำเนินงานสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560      
335/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560      
334/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
333/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันภราดา ปีการศึกษา 2560      
332/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ACN Morning Talk กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560      
331/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      
330/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
329/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "50 ปี วิชาการ ACN สัมพันธ์"      
328/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
327/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดและจัดนิทรรศการสื่อการเรียนกานสอนของครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
326/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560      
325/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560      
324/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      
323/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ ACN ร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560      
322/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
320/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจร"      
319/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      
318/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ACN Christmas Fair 2017"      
317/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม ความรู้อยู่ที่ศาลา ปีการศึกษา 2560      
316/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      
315/2560       แต่งตั้งคณะกรรมกาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560      
314/2560       การแข่งขันกรีฑาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์" ฉลองครบรอง 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
313/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
312/2560       กิจกรรมจัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.1-2 และ ม.4-5      
311/2560       กิจกรรมจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.6      
310/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม English Corner กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560      
309/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560      
308/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางกีฬาและทีมเชียร์ลีดเดอร์(แข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
307/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เข้าค่ายฝึกซ้อมวงดุริยางค์      
306/2560       การประชุมรับฟังสิทธิประโยชน์ รพ.เซนต์เมรี่      
305/2560       การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
303/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
302/2560       แต่งตั้งกรรมการนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล(ช้างเผือก)      
301/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล(ช้างเผือก)      
300/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ ACN บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ      
299/2560       การจัดกิจกรรมการแข่งขันด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560      
298/2560       การสัมมนาครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
296/2560       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
295/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560      
294/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      
293/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      
292/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560      
291/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560      
290/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      
289/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560      
288/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      
287/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      
286/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
285/2560       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
284/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสู่ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls)      
283/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
282/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม โครงการเอกสารสิ่งพิมพ์ กิจกรรมดูแลเช็เรื่อง งานผลิตเอกสาร ปีการศึกษา 2560      
281/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมผลิตเอกสารการเรียนการสอนทุกรายวิชา งานผลิตเอกสาร ปีการศึกษา 2560      
280/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาห้องเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
279/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
278/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรม A-Math ปีการศึกษา 2560      
277/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดป้ายนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
275/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมสวนสรรวรรณคดี)      
273/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ "งานเยาวชนแห่งชาติ"      
272/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559      
271/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล) ปีการศึกษา 2560      
270/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและครูที่มีนักเรียนคะแนน O-NET เต็มร้อยคะแนน      
269/2560       การจัดกิจกรรมแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้้คณิตศาสตร      
267/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดศาลาความรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560      
266/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET      
265/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
264/2560       การแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชีวิตประจำวันระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
263/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
262/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันเกิดพนักงาน ปีการศึกษา 2560      
260/2560       แต่งตั้งคณะครูเข้าแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560      
257/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559      
256/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
255/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560      
253/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560      
252/2560       การแต่งตั้งบุคลากรจัดกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน Hydroponic      
251/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
250/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันผู้ปกครองพบครู ชั้น ปฐมวัย 1 - ม.6      
248/2560       การแต่งตั้งบุคลากรดำเนินกิจกรรม จรวดขวดน้ำ ปีการศึกษา 2560      
247/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560      
246/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ English Program ภายนอก ปีการศึกษา 2560      
245/2560       EP Magazine Project (ACN BLITZ)      
244/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลผู้เรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560      
243/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติหน้าที่วัดความถนัดทางอาชีพออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560      
242/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
241/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1"      
240/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา 2560      
239/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
238/2560       การศึกษาดูงานของกลุ่มสาระการเเรียนรู้ศิลปะและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560      
237/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560      
236/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
235/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
234/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย      
233/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      
232/2560       Mid-term Examination Semester 1 Academic Year 2017      
231/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน      
230/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
229/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ (จัดการเรียนบูรณาการ ม.2) ปีการศึกษา 2560      
228/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมคณิตคิดเร็ว      
227/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Good Diary Project      
226/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนบูรณาการมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560      
225/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "BIG FOOD FAMILY ACN" อาหารเพื่อสุขภาพ ปีการศึกษา 2560      
224/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการแข่งขันภายนอก ปีการศึกษา 2560      
223/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายภาษาไทย Thai Knowledge Camp ปีการศึกษา 2560      
222/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
221/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      
220/2560       การศึกษาดูงานของครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
219/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเสียงใสสู่ดวงดาว      
218/2560       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
217/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 13 ฉลองครบรอบ 50 ปี"      
216/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมบัญชีครัวเรือนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
214/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
213/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโลกทั้งใบยกให้คนชรา      
212/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งผลงานครูดีเด่นภายนอกทุกรายการ ตลอดปีการศึกษา 2560      
211/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"      
209/2560       การศึกษาดูงานของบุคลากรวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560      
208/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเรียนดี ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
207/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธรรมะ 5 นาที ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
206/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
205/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บผลงานนักเรียน ระดับ ป.1-3 ปีการศึกษา 2560      
204/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560      
203/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
202/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560      
201/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
200/2560       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
199/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
198/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูภายในโรงเรียน      
197/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ประจำปีการศึกษา 2560      
196/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      
195/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก      
194/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560      
193/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
192/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Spelling Bee ปีการศึกษา 2560      
191/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Project Approach ปีการศึกษา 2560      
190/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ปีการศึกษา 2560      
189/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมดนตรีคีย์บอร์ดโชว์      
188/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
187/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมิน/พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2560      
186/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมตามรอยย่าโม ประจำปีการศึกษา 2560      
185/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
184/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
183/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจัดป้ายนิเทศระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
182/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครู ปีการศึกษา 2560      
181/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2560      
180/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกาษ      
179/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการให้บริการสระว่ายน้ำ      
178/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันความสามารถพิเศษ To Be Number One Got Talant      
177/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน To Be Number One Singing Contest      
176/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ การประกวด Mr. & Miss To Be Number One      
175/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมภาษาท้องถิ่นโคราช ปีการศึกษา 2560      
174/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก ระดับปฐมวัย      
173/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปุจฉา-วสัชนา ตอบปัญหาธรรมะ      
172/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหยุดทุกสิ่งเพื่ออ่าน ปีการศึกษา 2560      
171/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องการของผู้ใข้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
170/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2560      
169/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียนหนังหสือและบัญชีห้องสมุด ปีการศึกษา 2560      
168/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน      
167/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมโลกสวยด้วยสีชอร์ค ปีการศึกษา 2560      
166/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ประจำปีการศึกษา 2560      
165/2560       แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานขวัญและกำลังใจพนักงาน ปีการศึกษา 2560      
163/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ ปีการศึกษา 2560      
162/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปรับปรุงเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเห็ด/สวนวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560      
160/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมประหยัดอดออมระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
159/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
158/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
157/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมภาษาโคราชคืนถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
156/2560       การจัดกิจกรรมนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560      
155/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560      
154/2560       งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตและพิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560      
153/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560      
152/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ปีการศึกษา 2560      
151/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อหนังสือวารสาร-นิตยสาร ปีการศึกษา 2560      
150/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรายเดือน ปีการศึกษา 2560      
149/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเวรประจำวันสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
148/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
147/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อัสสัมชัญรวมใจ ยิ้มไหว้ทักทายกัน ปีการศึกษา 2560      
146/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สภานักเรียนกับความสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2560      
145/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Activity for ACN ปีการศึกษา 2560      
143/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
142/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560      
141/2560       แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
140/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560      
139/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560      
138/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพระสงฆ์ (การเบิก-จ่าย ปัจจัยพระสงฆ์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2560      
136/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
135/2560       การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่      
134/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผู้ปกครองช่วยสอน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
133/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกวดป้ายนิเทศต่อต้านยาเสพติด และคำขวัญต่อต้านยาเสพติด      
131/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560      
130/2560       การปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมยามเช้า ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
129/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
128/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูใหม่ชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
127/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิภาพ อบรมนักเรียน      
126/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดบริการอาหารครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560      
125/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและขนม ประจำปีการศึกษา 2560      
124/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดบริการอาหารครูและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560      
123/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดบอร์ดความรู้โภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2560      
122/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดจำหน่ายอาหาร/เบเกอรี่ ปีการศึกษา 2560      
121/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดซื้อและประกอบอาหารนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560      
120/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารรับรองแขก ในกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2560      
119/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560      
118/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดบริการอาหารว่างนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
116/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนสีขาว การเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด      
115/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560      
114/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม/แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
113/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
112/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสายใยรักนอกรั้ว ปีการศึกษา 2560      
111/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย      
110/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องเรียนดีเด่น ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
109/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีน ปีการศึกษา 2560      
108/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      
106/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและซ่อมบำรุงที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560      
105/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกีฬา ปีการศึกษา 2560      
104/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2560      
103/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560      
102/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560      
101/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2560      
100/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ปีการศึกษา 2560      
099/2560       แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ACN GAMES      
098/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACN สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
096/2560       การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสภานักเรียน      
095/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมครู      
094/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา      
093/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแอโรบิค ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
092/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
091/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
090/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
089/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางกีฬาและทีมเชียร์ลีดเดอร์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
088/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
087/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลานกีฬา ACN เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
086/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานชมรม ประจำปีการศึกษา 2560      
085/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
084/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560      
083/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานทะเบียนสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560      
082/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสารบรรณ ประจำปีการศึกษา 2560      
081/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนกธุรการ ประจำปีการศึกษา 2560      
080/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560      
079/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560      
078/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ว้นเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560      
076/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการนั่งสมาธิ      
074/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อสมุดบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2560      
073/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
072/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560      
071/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 260      
070/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
069/2560       การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560      
068/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560      
067/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานอภิบาล ปีการศึกษา 2560      
066/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560      
065/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      
064/2560       การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560      
063/2560       การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2560      
062/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560      
061/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีประดับเข็ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
060/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีต้อนรับ "ภราดาคมสันต์ หมูนคำ" ปีการศึกษา 2560      
059/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประสบการณ์ประจำวันกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย      
058/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเด็กปฐมวัย งานหลักสูตรการสอน      
057/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานสื่อการสอนฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
056/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนิเทศภายในฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
055/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
054/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนฝายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
053/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
052/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานหลักสูตรการสอนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
051/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
050/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
049/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานจัดซื้อและจำหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      
048/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
047/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานแผนกการเงินของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
046/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560      
045/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
044/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560      
043/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสาสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560      
042/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560      
041/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560      
040/2560       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2560      
039/2560       การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560      
038/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559      
037/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
036/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2560      
035/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2560      
034/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
033/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2560      
032/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
031/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560      
030/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560      
029/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560      
028/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560      
027/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
026/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560      
025/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560      
024/2560       การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560      
023/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560      
022/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
021/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประจำปีการศึกษา 2560      
020/2560       การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560      
019/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2560      
018/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560      
016/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560      
015/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องทำงาน ปีการศึกษา 2560      
014/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560      
013/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560      
012/2560       ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารฯ เพิ่มเตอม ปีการศึกษา 2560      
011/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2560      
010/2560       แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรพนักงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
009/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 English Program ประจำปีการศึกษา 2560      
008/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 English Program ประจำปีการศึกษา 2560      
007/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
006/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
005/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560      
004/2560       แต่งตั้งคณะครูทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560      
003/2560       แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560      
002/2560       แต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบริหารและผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560      
001/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560