กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
(06/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล ประถมศึกษาตอนต้น)      
เนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6
(06/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนปลาย)      
กำหนดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2-3
(06/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนต้น)      
กำหนดเนื้อหาการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(02/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและประเมินผล_ปีการศึกษา2560)      
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ระบบสอบภายใน)
(28/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560)      
เกณฑ์การพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ระบบโควตา)
(28/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารแผนกธุรการ_ปีการศึกษา2560)      
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่2/2560 ระดับมัธยมศึกษา
(22/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560)