เนื้อหาการสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5
(19/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนปลาย)      
กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-2-3
(16/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานวัดผล มัธยมศึกษาตอนต้น)      
Final Examination Contents: Semester 2, Academic Year 2017 English Program Primary 1 – Secondary 3
(15/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งาน English Program_ปีการศึกษา2560)      
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2/2560 ระดับชั้นม.1-5
(14/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ_ปีการศึกษา2560)      
กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
(14/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานวัดผล ประถมศึกษาตอนต้น)      
กำหนดเนื้อหาการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(13/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานวัดผล ประถมศึกษาตอนปลาย)      
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา 2560
(20/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์_ปีการศึกษา2560)