แบบฟอร์มหน้าปกสรุปโครงการ ปี 51 / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบฟอร์มหน้าปกสรุปโครงการ ปี 51
 คุณครูที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ งาน กิจกรรม  ปีการศึกษา  2551  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถ Download  แบบฟอร์มหน้าปกโครงการ  เพื่อนำไปเข้ารูปเล่มได้ที่นี่
พร้อมกับการจัดเรียงเอกสาร  ดังนี้
1.  ใบปะหน้าสรุปโครงการ/กิจกรรม
2.  โครงการ/กิจกรรม
3.  แบบ อสช.1 (แนบเสนออนุมัติดำเนินการ)
4.  คำสั่ง
5.  หนังสือต่าง ๆเช่น หนังสือเชิญวิทยากร , หนังสือถึงผู้ปกครอง , คำกล่าวรายงาน ฯลฯ
6.  ตารางจัดกิจกรรม , อบรม , สัมมนา
7.  รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ ไม่ต่ำกว่า 4 รูป
8.  แบบประเมินผล
9.  แบบ อสช. 2 (แบบสรุปงบประมาณ)
10. สื่อ  เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ควรเก็บไว้เป็นหลักฐาน , หลักฐานอื่น ๆ
ไฟล์แนบ
มิส  พนิดา    แก่นสำโรง ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ชูเกียรติ    ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 265 ครั้ง จาก งานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้