สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา / ข่าว : 2.1.0 Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสัมมนาครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561
โดย...ดร. อำนาจ   อยู่คำ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง 
"การบริหารจัดการองค์กร (สถานศึกษา) สู่ความเป็นเลิศ"
และ ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ บรรยายภาพรวม "การจัดสรรบุคลากรตามภาระงานและหน้าที่" พร้อมหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ณ  St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


มิส  ชฎาพร    โฉมประเสริฐ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 64 ครั้ง จาก 2561-งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้