Assumption College Nakhonratchasima,
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ระดับชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อชั้น ช่วงชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
1 อนุบาล 1 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 128
2 อนุบาล 2 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 130
3 อนุบาล 3 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 5 142
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 133
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 143
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 129
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 139
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 156
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 164
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 7 210
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 8 206
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 8 212
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 8 263
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 9 268
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 9 340
16 เตรียมอนุบาล ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 2 38
รวม 90 2801