[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  แจ้งเปลี่ยนวันจำหน่ายหนังสือเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน English Program 26 กุมภาพันธ์ 2562
  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ACN Summer Course 2019) 26 กุมภาพันธ์ 2562
  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 25 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียน 1/2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
  ประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  ประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 14 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2562
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2561 13 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 13 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอแจ้งวันหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.6 13 กุมภาพันธ์ 2562
  นักเรียนขาดเรียนและมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 13 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2/2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 7 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานมหกรรมการศึกษาเอกชน 7 กุมภาพันธ์ 2562
  แจ้งการสอบ O-NET และแนวปฏิบัติการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 กุมภาพันธ์ 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 23 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 22 มกราคม 2562
  การเข้าชมการแสดงโขน 19 มกราคม 2562
  แจ้งวันหยุดเรียน 18 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีและแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ 15 มกราคม 2562
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 มกราคม 2562
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) 10 มกราคม 2562
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) 10 มกราคม 2562
  แจ้งวันมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 มกราคม 2562
  แจ้งวันมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 EP และชั้นอนุบาล 3 EP 10 มกราคม 2562
  แจ้งวันมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ขึ้น อนุบาล 1 10 มกราคม 2562
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 14 ธันวาคม 2561
  การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 13 ธันวาคม 2561
  ร่วมขับร้องเพลง "9 บทเพลงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9" 6 ธันวาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 30 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 30 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 30 พฤศจิกายน 2561
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" 30 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 22 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 20 พฤศจิกายน 2561
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" 20 พฤศจิกายน 2561
  การแข่งขัน "วันวิชาการ 2018" 15 พฤศจิกายน 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูด Talk Show หัวข้อ "เยาวชนไทย ต้องรู้อะไรในรัฐมนูญ" 15 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "CHANG SOCCER SCHOOL ON TOUR" 14 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 14 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 8 พฤศจิกายน 2561
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 7 พฤศจิกายน 2561
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561 1 พฤศจิกายน 2561
  โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พฤศจิกายน 2561
  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 1 พฤศจิกายน 2561
  การสอนเสริมนักเรียน 29 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 26 ตุลาคม 2561
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดกิจกรรม Social Study Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า...ครั้งที่ 12) 26 ตุลาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 26 กันยายน 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 21 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 20 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 20 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 17 กันยายน 2561
  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียน 2/2561 13 กันยายน 2561
  ขออนุญาตบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 11 กันยายน 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 11 กันยายน 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 กันยายน 2561
  ขอแจ้งวันปิด - เปิดเรียน 7 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชางานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 7 กันยายน 2561
  การนำนักเรียนวงดุริยางค์ออกแสดงนอกสถานที่ 3 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "Travel with Science" 3 กันยายน 2561
  การเกิดโรค ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A 28 สิงหาคม 2561
  การฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา 23 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิสด์เกม เอแม็ท คำคม 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภายนอก 17 สิงหาคม 2561
  ค่ายคณิตศาสตร์ "Math Entertainment Camp#2018" 17 สิงหาคม 2561
  สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ / O-NET 7 สิงหาคม 2561
  แจ้งหยุดเรียน 6 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 3 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติระดับปฐมวัย 2 สิงหาคม 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 26 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ"โคราชบ้านของเรา" 26 กรกฎาคม 2561
  การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 24 กรกฎาคม 2561
  หนังสืออนุสรณ์โอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 กรกฎาคม 2561
  การจัดกิจกรรม Social Study Camp (ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า...ครั้งที่ 12) 20 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 20 กรกฎาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 19 กรกฎาคม 2561
  การเปิดสอนหลักสูตร Cambridge Young Learners Examinations 19 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพวันสถาปนาโรงเรียน 17 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตร่วม กิจกรรม Thai Knowledge Camp 17 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2561
  ขอว่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2561 16 กรกฎาคม 2561
  แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 6 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 6 กรกฎาคม 2561
  การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน 2 กรกฎาคม 2561
  การฝึกซ้อมกีฬาโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 2 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตชำระค่าหนังสือเรียนเพิ่ม ประจำปี 2561 29 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 27 มิถุนายน 2561
  การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 22 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน 15 มิถุนายน 2561
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/ 2561 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 15 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 13 มิถุนายน 2561
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 13 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 8 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 31 พฤษภาคม 2561
  สื่อมัลติเดีย (Socail Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เชื่อถือได้ 28 พฤษภาคม 2561
  การสอนเสริมนักเรียน 24 พฤษภาคม 2561
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 23 พฤษภาคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 23 พฤษภาคม 2561