[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 22 กุมภาพันธ์ 2561
  การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561
  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 22 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรปฐมวัยชั้นปีที่ 3 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" 20 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งนักเรียนมีผลการเรียนเป็น "0" 19 กุมภาพันธ์ 2561
  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งกำหนดการชำระเงินและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
  นักเรียนที่ขาดเรียนวันติวและมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 15 กุมภาพันธ์ 2561
  การนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 29 มกราคม 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 23 มกราคม 2561
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งาน ACR วิชาการ "ACR ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 6" 23 มกราคม 2561
  แจ้งการสอบ O-NET และแนวปฏิบัติการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17 มกราคม 2561
  การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 10 มกราคม 2561
  ประชาสัมพันธ์ไปทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม 10 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทาน 10 มกราคม 2561
  ขอเรียนเชิญร่วมงาน "50 ปีราตรี ACN สัมพันธ์" 10 มกราคม 2561
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 (ระบบโควตา) 8 มกราคม 2561
  แจ้งเพื่อทราบ 8 มกราคม 2561
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 (ระบบโควตา) 8 มกราคม 2561
  แจ้งเพื่อทราบ 8 มกราคม 2561
  แจ้งวันมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนโปรแกรม EP ชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 2 และชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 8 มกราคม 2561
  แจ้งวันมอบตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนชั้นเตรียมปฐมวัย ขึ้น ปฐมวัยศึกษาปีที่ 1 8 มกราคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 19 ธันวาคม 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 19 ธันวาคม 2560
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 19 ธันวาคม 2560
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรปฐมวัยชั้นปีที่ 3 19 ธันวาคม 2560
  การเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน 13 ธันวาคม 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 12 ธันวาคม 2560
  การสอนเสริมนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 7 ธันวาคม 2560
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" 7 ธันวาคม 2560
  ขออนุญาตสภานักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเวคบอร์ดชิงแชมป์โลก 29 พฤศจิกายน 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 29 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการ 29 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  การเข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 22 พฤศจิกายน 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 พฤศจิกายน 2560
  การเปิดสอนหลักสูตร Cambridge Young Learners Examinations 15 พฤศจิกายน 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 14 พฤศจิกายน 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 พฤศจิกายน 2560
  ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7 พฤศจิกายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7 พฤศจิกายน 2560
  การสอนเสริมนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 29 ตุลาคม 2560
  การสอนเสริมนักเรียน 29 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 18 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม - เดินทางไกลของลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 18 ตุลาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 18 ตุลาคม 2560
  การเข้าค่ายฝึกซ้อมวงดุริยางค์ 28 กันยายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน 28 กันยายน 2560
  แจ้งกำหนดการชำระเงินและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 19 กันยายน 2560
  ขอเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 19 กันยายน 2560
  คูปองชิงโชคการกุศลงาน "ACN Chrismas Fair 2017" โอกาสพิเศษสถาปนาครบรอบ 50 ปีโรงเรียน 19 กันยายน 2560
  โครงการค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 12 กันยายน 2560
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนเอชพีวี 11 กันยายน 2560
  การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 8 กันยายน 2560
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติฯ 8 กันยายน 2560
  การนำนักเรียนวงโยธวาธิตออกแสดงนอกสถานที่ 1 กันยายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิสด์เกม เอแม็ท คำคม 24 สิงหาคม 2560
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 สิงหาคม 2560
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ 24 สิงหาคม 2560
  การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 18 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 17 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 Gifted ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 17 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมภายนอก 16 สิงหาคม 2560
  การฝึกซ้อมกีฬาโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2560 11 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 11 สิงหาคม 2560
  การเข้าร่วมงาน "วันพบผู้ปกครอง" 7 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 7 สิงหาคม 2560
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 7 สิงหาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายภาษาไทย Thai Knowledge Camp 26 กรกฎาคม 2560
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมซาบซึ้งพระคุณพ่อแม่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 21 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย 21 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 21 กรกฎาคม 2560
  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต 20 กรกฎาคม 2560
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 กรกฎาคม 2560
  การนำนักเรียนไปศึกษาแห่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 19 กรกฎาคม 2560
  ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมประจำปี 2560 19 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 18 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมทำการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต 13 กรกฎาคม 2560
  โครงการโลกทั้งใบยกให้คนชรา 4 กรกฎาคม 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาการภายนอก 4 กรกฎาคม 2560
  การเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ม.3 EP 3 กรกฎาคม 2560
  การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ 29 มิถุนายน 2560
  การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/ 2560 23 มิถุนายน 2560
  การถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานฯ 21 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสภานักเรียน 19 มิถุนายน 2560
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน Gifted 15 มิถุนายน 2560
  การอบรมผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 15 มิถุนายน 2560
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา 15 มิถุนายน 2560
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 12 มิถุนายน 2560
  ลงทะเบียนเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร 29 พฤษภาคม 2560
  การสอนเสริมนักเรียน 22 พฤษภาคม 2560
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 22 พฤษภาคม 2560